Dawuane Smoot Womens Jersey HACCP

HACCP

Czym jest HACCP?

HAZARD ANALYSIS and CRITICAL CONTROL POINT - ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLNE 

Hazard

  zagrożenie (dla konsumenta)

Analysis

  analiza zagrożeń podczas procesów produkcyjnych

Critical

  krytyczne (ekstremalnie duże, ekstremalnie częste)

Control

  kontrola i rozpoznanie zagrożenia, zapobieganie i eliminacja

Point

  miejsce fizyczne lub czasowe w procesie produkcyjnym

HACCP to system postępowania w firmach produkujących lub przetwarzających żywność. System kontroli żywności polega na kontroli wszystkich procesów jakim poddawana jest żywność, identyfikowaniu ryzyka i zapobieganiu problemom związanym z jakością zdrowotną poprzez stosowanie metod kontroli, monitorowania punktów uznanych za krytyczne w prowadzonych procesach, istotnych dla zdrowia konsumenta. Zagrożeniem jest każda cecha produktu, która może powodować, że będzie on niebezpieczny do spożycia przez ludzi. Przyczyną zagrożenia może być zdarzenie lub czynnik: biologiczny, chemiczny lub fizyczny, zaistniałe w produkcji żywności. System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta. Jest to więc system mający na celu ochronę konsumenta i jego zdrowia. 

Wdrożenie HACCP  oraz zasad GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna) obejmuje:
? audyt wstępny zakładu oceniający przygotowanie do wdrożenia systemu 
? spotkania z pracownikami odpowiedzialnymi poszczególne etapy produkcji i kontrolę
? przygotowanie księgi HACCP 
? przygotowanie procedur HACCP oraz GMP/GHP
? szkolenia personelu 
? praktyczne wdrożenie systemu

 

 Orlando Cepeda Authentic Jersey
 Mike Glennon Jersey